ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk ul Traugutta 29
Ogłasza przetarg na:

 • Zakup owoców wraz z dostawą we wskazane miejsce w ilości: 4700 kg bananów, 300 kg pomarańczy i 700 kg arbuza na imprezy 3. Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk i Cross Duathlon

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na zakupie i dostarczeniu w nakazanym czasie i miejscu owoców dla zawodników biorących udział w 3. Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk i Cross Duathlon.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 08.03.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Owoce dla GOS 2017.
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: owoce2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty

3) Punkty maraton zał. nr 1

4) Trasa maratonu zał. nr 2

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie