Zamawiający
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

 • Zakup 8 laptopów dla pracowników Gdański Ośrodek Sportu

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 laptopów dla pracowników Gdański Ośrodek Sportu

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 13.12.2016 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (I p.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Laptopy dla MOSiR”
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: laptop2016@mosir.gda.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania (.pdf): (niezbędne do przygotowania oferty):

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Wzór oferty

Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2016.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  daniel.grzybowski@mosir.gda.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie