ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

Ogłasza przetarg na:

 • Wynajęcie wraz z obsługą, transportem, montażem i demontażem 13 atrakcji dla dzieci podczas 3. Gdańsk Maratonu

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wynajęciu, zapewnieniu obsługi, transportu, montażu i demontażu 13 atrakcji dla dzieci podczas 3. Gdańsk Maratonu zgodnie z OPZ na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym przetargu.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 21.03.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Atrakcje maraton 2017
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: atrakcjemaraton2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie