ZAMAWIAJĄCY

   Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

       80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

                                                           Ogłasza przetarg na:

Usługa videofilmowania imprezy 55 Bieg Westerplatte dnia 10 września 2016. Wynajem telebimu. Realizacja na żywo.

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca videofilmowaniu 55 biegu Westerplatte wraz z prowadzeniem relacji na żywo na warunkach określonych przez Zamawiającego.

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 09.08.2017 do godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „VideofilmowanieBW 2017 dla GOS.

b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

videofilmowanie.bw2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

Termin realizacji zamówienia: 10.09.2017 w godz. 10:30 – 13:30

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

daniel.grzybowski@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie