ZAMAWIAJĄCY

                                             Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

                                                      80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

Ogłasza przetarg na:

Przebudowa części hali basenowej w budynku pływalni krytej przy ul Chałubińskiego 13 w Gdańsku w celu montażu sauny suchej

Przedmiot zamówienia: Robota budowlana polegająca na przebudowie części hali basenowej na pływalni krytej przy ul Chałubińskiego w Gdańsku w celu dostosowania jej do funkcji sauny.

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 30.06.2017 do godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a)      pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Sauna Chałubińskiego

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

wojciech.groszewski@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

adam.czopek@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie