Obsługa serwisowa wymiennikowni, wewnętrznych instalacji i sieci c.o. zasilanej z wymiennikowni w obiektach: przy ul. Traugutta 29, Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 61, Dąbrowszczaków 13 , Pływalni Chałubińskiego 13 w Gdańsku.”

ZP2/87/XI/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej wymiennikowni znajdujących się w następujących obiektach administrowanych przez GOS:

 1. budynek administracyjny – ul. Traugutta 29,

 2. budynek Miejskiej Hali Sportowej – ul. Kołobrzeska 61,

 3. budynek administracyjny – Dąbrowszczaków 13,

 4. budynek pływalni – Chałubińskiego 13.

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1 –

Formularz ofertowy.

2 –

Projekt Umowy (do zapoznania).

 1. Wizja lokalna.

a) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.

b) Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

c) W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie, którymi są:

– Aleksandra Suwara – kierownik obiektu przy ul Traugutta 29 tel:501026582 e-mail aleksandra.suwara@sportgdansk.pl

Krzysztof Jagła – kierownik obiektu przy ul. Kołobrzeskiej 61 tel:517-806-645 e-mail krzysztof.jagla@sportgdansk.pl

Krzysztof Jagła – kierownik obiektu przy ul. Dąbrowszczaków 13 tel:517-806-645 e-mail krzysztof.jagla@ sportgdansk.pl

Wojciech Groszewski – kierownik obiektu przy ul Chałubińskiego 13 tel:517-806-662 e-mail wojciech.groszewski@ sportgdansk.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy:
 1. przygotowanie urządzeń technologicznych, elementów aparatury kontrolno – pomiarowej automatyki do sezonu grzewczego,
 2. usuwanie nieszczelności urządzeń i połączeń,
 3. usuwanie zapowietrzeń instalacji w obrębie węzła,
 4. dokonywanie bieżących napraw niezbędnych do funkcjonowania węzła,
 5. kontrola pracy automatyki węzła wg krzywej grzewczej,
 6. zatrzymanie pracy węzłów grzewczych (c.o.) na okres letni,
 7. czyszczenie filtrów po sezonie grzewczym,
 8. przystąpienie do zabezpieczenia awarii lub usterki w ciągu 2 h od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
 9. Przygotowywanie wstępnego protokołu usunięcia awarii lub usterki z informacją o konieczności zakupu części, materiałów itp. (wraz z ich wyceną do akceptacji Zamawiającego) celem jej usunięcia.
 10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2018r. – 31.12.2020r.
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Wykonawca powinien obliczyć cenę w sposób uwzględniający zakres zamówienia określony w Zaproszeniu.
 • W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
 • Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
 • Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie
 1. Sposób oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone w przetargu i załącznikach do niego,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:

K R Y T E R I U M

WAGA %

A

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena za serwis

65

B

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena zzryczałtowany dojazd do obiektu wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii lub usterki

35

LP

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

100

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację zamówienia podstawowego, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru:

LP = A + B

KRYTERIUM – CENA ZA SERWIS /A/

Kryterium „cena za serwis” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie serwisu, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

Cena =

najniższa cena za serwis

x 65

cena badanej oferty

KRYTERIUM – CENA ZA ZRYCZAŁTOWANY DOJAZD DO OBIEKTU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WSTĘPNEGO PROTOKOŁU AWARII LUB USTERKI /B/

Kryterium „cena za zryczałtowany dojazd do obiektu wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii lub usterki”: Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty za zaoferowanie ceny za dojazd do obiektu wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii wskazanej w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Najniższa cena za dojazd do obiektu

wraz z przygotowaniem wstępnego protokołu awarii lub usterki

Cena = ____________________________________________________ x 35

Cena badanej oferty

Uwaga:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:

 • Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
   • osobiście,
   • mailem na adres: obslugasiecico2017@sportgdansk.pl
   • bądź drogą pocztową:

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29

80 – 803 Gdańsk

 1. Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2017 r. o godz. 09.30.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w sali konferencyjnej – I piętro.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
  nie będzie podlegała procesowi oceny
  .

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych

Agnieszka Halama – Kurnik

Numer telefonu:

505542176

Adres poczty elektronicznej:

agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU /-/ Leszek PASZKOWSKI

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie