ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFER

Gdański Ośrodek Sportu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w formie Ogłoszenia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 8

Przedsiębiorstwo A.S. KLIMA

Andrzej Siek

Ul. Komunalna 4

83 – 000 Pruszcz Gdański

Cena: 51 431,22zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła wymagania zawarte w Ogłoszeniu, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena),

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

/-/ Leszek PASZKOWSKI

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie