1. I.Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia

      *AKTUALIZACJA Z DNIA 27.12.2017R.

Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia wraz ze zmienionymi załącznikami nr 2 i 5

załącznik nr 2

załącznik nr 5

     *AKTUALIZACJA Z DNIA 21.12.2017r,

Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na serwisowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach administrowanych przez GOS (szczegółowy wykaz urządzeń – załącznik nr 5, Wykaz czynności związanych z usługą – załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

Przedmiotowa usługa ma na celu zapewnienie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach zamawiającego.

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1 – Formularz ofertowy

2 – Formularz cenowy

3 – Opis zakresu czynności

4 – Projekt umowy

5 – Wykaz urządzeń wraz z wyszczególnieniem częstotliwości wymiany materiałów eksploatacyjnych.

6 – Protokół z czynności serwisowych – wzór.

II. Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamóień:

50730000 – 1        – usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

III.Obowiązki Wykonawcy:

–      Realizowanie usługi z należytą starannością w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu Cywilnego.

–      Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usługi.

–      Realizowanie usługi przy użyciu własnego sprzętu i środków dostosowanych do charakteru obiektu.

–    Materiały zastosowane przy wykonywaniu usługi muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania w urządzeniach Zamawiającego.

–      Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz zgłaszanie awarii elementów lub podzespołów podlegających naprawie bądź wymianie.

–      Przygotowywanie protokołów z wykonania okresowych przeglądów (osobno dla każdego urządzenia), które następnie zostaną przekazane Zamawiającemu.

–      Opracowanie harmonogramu prac w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy do akceptacji Zamawiającego.

–      Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do świadczenia niniejszej usługi muszą posiadać stosowne uprawnienia tj.:

 1. Ważne świadectwo kwalifikacyjne kat. E do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montaży urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 2003.89.828), w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2. Certyfikat dla personelu FGAZ-O (certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych),
 3. Uprawnienia do pracy na wysokościach powyżej 3m.
 4. 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzach cenowych zostaną odrzucone.
 2. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: – Formularz ofertowy – Załącznik nr 1; Formularz cenowy – Załącznik nr 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Przed podpisaniem umowy a najpóźniej w dniu jej podpisania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uprawnienia pracowników skierowanych do świadczenia usługi.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny:

–        – W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu i Zakresie czynności (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

–        – Wartość całkowitą brutto należy wyliczyć w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) a następnie przenieść do Formularza ofertowego.

–        – Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

 1. ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
 2. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

–        – Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

–        – Oferta brutto ma zawierać podatek VAT.

–        – Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

–        – Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Sposób oceny ofert:

  1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
  2. Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 x 100%

Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.

 1. Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
 2. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisane zlecenie.
 3. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

7. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
 2. odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 5. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. 8. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:

Nazwa Wykonawcy                                               GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

Adres                                                                                         ul. Traugutta 29

80 – 221 Gdańsk

Oferta na przetarg pn.:

„Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu.”

Sygnatura sprawy: ZP2/4/97/XII/2017

Nie otwierać przed dniem 28.12.2017 r. godz. 10.00

–        Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:

Gdański Ośrodek Sportu

80 – 803 Gdańsk

ul. Traugutta 29

9. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2017r. o godz. 09:30

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

10. Miejsce i termin otwarcia

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w sali konferencyjnej – I piętro.

11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

12. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama – Kurnik
Numer telefonu: 505542176
Adres poczty elektronicznej: agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie