Wyniki z przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 2542 m² położonej na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 10 lat

Wyniki z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 2542 m², stanowiącej odpowiednio części działki nr 673/12 obręb 55, KW GD1G/00255344/8 położonej na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk – wjazd od ul. Smoluchowskiego 17 przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 10 lat.

Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 10.00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 11 stycznia 2019 roku z chwilą podpisania protokołu.

Do przetargu wpłynęły 2 oferty, z czego jedna oferta została odrzucona a jedna oferta zakwalifikowana do części niejawnej przetargu, którego oferent uczestniczył w części jawnej przetargu.

Stawka wywoławcza w przetargu za 1m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosiła: 1,40 zł za 1 m2/ miesiąc (netto) – za nieruchomość gruntową niezabudowaną, przeznaczoną na parking samochodowy.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy ofertę spełniającą warunki przetargu złożoną przez:

Wyspę Spichrzów Gdańsk Spółka z o.o. Gdańsk, z zaoferowaną stawką czynszu za 1 m²/ miesiąc netto: 2,40 zł (słownie: dwa złote 40/100).