Wynik konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne w Pływalni Chełm przy ulicy Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do 3 lat

Wynik konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Nr 021 pomieszczenie piwniczne znajdującego się w Pływalni Chełm, przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, przeznaczonego do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 29 września 2020 roku  złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem lokalu użytkowego Nr 021 pomieszczenie piwniczne w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez

Łukasza Łobodzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AIR CONTROL ŁOBODZIŃSKI ŁUKASZ – Gdańsk, ze stawką czynszu za 1 m2/m-c netto: 8 zł słownie: osiem złotych 00/100