Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 8 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w .

– właściciel nabrzeża – Gmina Miasta Gdańska
– administrator nabrzeża – Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29

Nabrzeże A1-2
a) długość nabrzeża – 20 mb
b) opis techniczny Nabrzeża: nieuzbrojone w prąd i wodę, brak instalacji odwodnieniowej, wyposażone w stalową barierkę, zdatne do eksploatacji.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 1,5 zł.
Wysokość wadium: 2.760 zł

Termin i miejsce licytacji: 11 czerwca 2018 roku o godz. 10:00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu, drugi przetarg może być przeprowadzony po upływie 7 dni od daty wyznaczonej na licytację stawki czynszu w pierwszym przetargu.

Informacji dotyczących postępowania udziela Dział Najmu i Dzierżaw GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  • Dokumentacja do pobrania (.zip 3,37 MB)

Aktualizacja 25 maja 2018

Dokumentacja do pobrania

Aktualizacja 8 czerwca 2018

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

 

Informacja o zmianie Załącznika Nr 3 „Projekt umowy najmu” do Zasad przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, o długości 20 mb,na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 8 lat

W załączniku Nr 3 do Zasad – „Projekt umowy najmu”:

  1. W paragrafie 9. ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie:

aktu notarialnego sporządzonego na koszt Najemcy, w którym podda się on dobrowolnej

egzekucji w przypadku nie wywiązania się wobec Wynajmującego z zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy (art. 777 § 1 pkt 5 KPC) do kwoty ……….…. zł (słownie: …………………), tj.: trzykrotność czynszu brutto określonego w § 6. ust. 1 przy czym Wynajmujący będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi w ciągu roku od dnia zwrotu Nabrzeża.

II. Załącza się tekst jednolity Umowy