Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku, na działalność biurowo-usługową, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13,80-807 Gdańsk, na działalność biurowo-usługową, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu  ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 10 grudnia 2020 r., godz. 11:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Mikołaj Cimaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Kierowców Piąty Bieg w Gdańsku, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 16 m2 , kubatura 48 m3

– opis techniczny: przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 29,42 zł.

Wadium w wysokości 1.413 ,- zł   należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109. 

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.