Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, przeznaczonego na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub działalności handlowo-usługowej związanej ze sportem i rekreacją na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk  przeznaczonego na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub działalności handlowo-usługowej związanej ze sportem i rekreacją – w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert,  na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sekretariacie do dnia 17 grudnia 2018 r., do godz. 1500,  80-807 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Dariusz Borcowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski, Gdańsk”.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa  – 262,40 m2,  kubatura 813,44 m3
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, co, wc, szatnia, natryski.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  6 zł.

Wadium w wysokości 4.724,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Regulamin konkursu z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez wskazania przyczyny.