Oferta krótkoterminowej dzierżawy plaż w Gdańsku na działalność promocyjną

Ogłoszenie Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

w sprawie przeznaczenia w roku 2019 do oddania na krótkoterminową dzierżawę gruntu będącego własnością Skarbu Państwa położonego w Gdańsku na obszarze pasa technicznego wg. załącznika graficznego, na odcinku od linii wodnej do podstawy wydm (z wyłączeniem wydm) stanowiącego terenu plaż na działalność promocyjną.

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, z siedzibą przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, podaje do publicznej wiadomości informację, o przeznaczeniu w roku 2019 do oddania na krótkoterminową dzierżawę gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, położonego w Gdańsku na obszarze pasa technicznego wg. załącznika graficznego, na odcinku od linii wodnej do podstawy wydm (z wyłączeniem wydm) stanowiącego teren plaż, dalej plaża, na działalność promocyjną.

Przez krótkoterminową dzierżawę gruntu rozumie się dzierżawę na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oferty należy składać do sekretariatu znajdującego się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk lub drogą mailową na adres: biuro@sportgdansk.pl w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do 23 września 2019 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu składającego ofertę
  2. okres dzierżawy plaży
  3. lokalizację plaży (jej oznaczenie zgodnie z treścią załącznika graficznego do ogłoszenia)
  4. opis planowanej działalności

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do działania w imieniu Oferenta.

Oferenci każdorazowo zostaną zaproszeni niezwłocznie do negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogą być stawka czynszu brutto lub lokalizacja.

Dzierżawa wybranej plaży jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy nie jest ona przedmiotem uprzednio zawartej umowy dzierżawy z innym podmiotem.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących warunków dzierżawy udziela Dział Kąpielisk i Obiektów Nadmorskich – z siedzibą na przystani żeglarskiej Tamka ul. Tamka 17 w Gdańsku, tel. 58 302 36 99, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.