Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową o powierzchni 414 m2 zabudowaną budynkiem o powierzchni 42 m2 zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego, część działki nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich od dnia 1 maja do dnia 30 września w latach 2023-2024.

Nieruchomość gruntowa jest przedmiotem użytkowania wieczystego, a budynek na niej posadowiony stanowi własność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Zamknięta 18, NIP: 5832461866, REGON: 191478408, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000040398, Kapitał Zakładowy 2 109 250,00 zł wpłacony w całości (dalej również jako ZMPG S.A.) i wydzierżawiona została Gminie Miasta Gdańsk na podstawie umowy dzierżawy nr HU-233/DZ/47/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Na podstawie powołanej umowy dzierżawy Gmina Miasta Gdańska uprawniona jest do poddzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

16,52 zł za 1 m2/mc (netto)  –  za nieruchomość gruntową zabudowaną,
–   3,41 zł za 1 m2/mc (netto)  –  za nieruchomość gruntową niezabudowaną.

Wadium w wysokości: 5.887,08 zł – należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia  6 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się możliwość zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania Warunków bez wskazywania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 1,87 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie