Negocjacje stawki czynszu na najem wolnych jednostek basenowych na Pływalni Osowa w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej do końca roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne jednostki basenowe (na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej) na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej od dnia zawarcia umowy do końca roku szkolnego 2017/2018  i zaprasza do negocjacji stawki czynszu najmu przedmiotowych jednostek basenowych.

Stawka wyjściowa za jednostkę basenową (40 minut) do negocjacji wynosi 333,67 zł netto bez podatku VAT (na stawkę netto składają się kwoty: 190,67 zł netto – niecka duża, 143,- zł netto – wypłycenie niecki dużej oraz niecka mała zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 1544/17 z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu).

Negocjacje odbędą się w siedzibie GOS pokój nr 12 w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

Warunki przystąpienia do negocjacji:

– W negocjacjach mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

– Wpłata wadium w wysokości 2.500 zł (wadium należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed negocjacjami);

– Podmiot przedstawia Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora GOS: kopię wpłaty wadium, dokument tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenia na załączonym druku;

– Podmiot, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu najmu, zostaje zwycięzcą negocjacji na daną jednostkę basenową.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał negocjacje zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu, natomiast przegranym zostanie wadium zwrócone;

– W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu, podmiot traci wpłacone wadium.

– Pozostałe obowiązki Najemcy zostały określone w „Projekcie Umowa Najmu”;

– Protokół z negocjacji podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora GOS.

Zastrzega się prawo do odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Zaproszenie do negocjacji wraz z „Projektem Umowy Najmu”, szczegółowym wykazem jednostek basenowych będących przedmiotem negocjacji i drukiem oświadczeń umieszczone są na tablicy ogłoszeń GOS oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków negocjacji udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumnety do pobrania