Najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza w najem godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do  udziału w Konkursie Ofert są:

  1. Gdańskie szkoły publiczne niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne (podstawowe i ponadpodstawowe) na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie,
  3. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 1000.

Warunki najmu godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.