Konkurs Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie zimowego semestru szkolnego 2017/2018

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne godziny publiczne na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie jednego zimowego semestru szkolnego 2017/2018 od dnia zawarcia umowy do dnia 29 stycznia 2018 roku i ogłasza II Konkurs Ofert.

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do udziału w Konkursie Ofert są:
1. Gdańskie szkoły i placówki oświatowe (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na zajęcia lekcyjne z zakresu wychowania fizycznego,
2. Kluby sportowe (do juniora włącznie), uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe; rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gdańska;
3. Kluby sportowe, organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic oraz pozostali w tym in. uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze organizujące zajęcia dla dorosłych.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 25 września 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumnety do pobrania