WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

            tel. 58 524-18-51       

informuje, że ogłasza konkurs na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o pow. 41 m2 stanowiącej odpowiednio część działki nr 21/2 obręb 021, położonej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku, przeznaczonej pod ustawienie urządzenia do odbierania i nadawania   przesyłek, na okres  3 lat

Minimalna stawka czynszu (netto) za  m2/mc przedmiotu dzierżawy bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi – 27,85 zł

Wadium w wysokości 1141,85 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium -Dzierżawa nieruchomości pod ustawienie urządzenia do odbierania i nadawania przesyłek.”

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 17 lipca 2024r. do godz. 1000

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach wyboru.

Warunki dzierżawy nieruchomości wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój
Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się  możliwość zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania Warunków bez wskazania przyczyny.

 

dokumenty do pobrania

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie