Informacja o przetargu publicznym – sprzedaż SKUTER YAMAHA NEOS

Informacja o przetargu publicznym

 1. Organ przeprowadzający przetarg publiczny – GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU, 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29.
 2. Rodzaj, typy oraz ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu.
LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 2 3 4 5
1 SKUTER YAMAHA NEOS

Nr rej. GD 4919

1 2.000,00 zł 2.000,00 zł
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży – pojazd można oglądać w okresie 26.05.2021 – 31.05.2021 w następujących lokalizacjach:

–  baza techniczna Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-812 Gdańsk, ul. Zielonogórska 4

 1. VADIUM w wysokości 10% wartość szacowanej (wywołania) należy wnieść na konto GOS do dnia 07.06.2021 do godziny 24:00

Nr konta : 46-1240-1268-1111-0010-3860-4109 Pekao SA  w tytule podając: pozycję ruchomości z obwieszczenia, imię i nazwisko oferenta.

 1. a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. c) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza – zgodnie z tabelą w pkt nr 3
 1. Oferta winna zawierać:
 2. a) imię i nazwisko oferenta ( nazwę FIRMY ), powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ PRZETARG na zakup skutera YAMAHA NEOS ”.
 3. b) Oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 4. c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składnika majątkowego będącego przedmiotem przetargu.
 5. d) Oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem składnika majątkowego.
 6. Oferty należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu 80-221 Gdańsk ul Traugutta 29 1 piętro do dnia 08.06.2021 do godziny 11:00.
 7. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego – 08.06.2021 godzina 11:30 GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU, 80-221 GDAŃSK, UL. TRAUGUTTA 29. – sala konferencyjna 1 piętro
 8. Organizator przetargu nie określa wzoru oferty oraz oświadczeń. Dokumenty te mogą być złożone w ogólnodostępnej formie lub obowiązującej w danej Firmie.
 9. Ofertę z najwyższą ceną uznaje się za wygrywającą.

Osoba do kontaktu – Marek Lenard tel. 517-806-529 e mail marek.lenard@sportgdansk.pl (sprawy formalne ) oraz Mateusz Szopiński tel. 517-806-566 e-mail mateusz.szopinski@sportgdansk.pl (sprawy związane z pojazdem)

Zastrzeżenie

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przedmiotowego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.