Informacja o możliwości najmu jednostek basenowych dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, rad osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działających na rzecz dzieci i młodzieży, służb mundurowych

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu („GOS”)
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

I. Informacja o możliwości najmu jednostek basenowych dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, rad osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działających na rzecz dzieci i młodzieży, służb mundurowych, na okres wskazany w podaniu, jednakże nie dłuższy niż do zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w:

a) PŁYWALNIA CHEŁM przy ul. Chałubińskiego 13;

od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 7:00 (1,5 jednostki basenowej x 40 minut, tj. 60 minut), za cenę 12 zł brutto za jedną jednostkę basenową (40 minut)  – dotyczy 6 torów niecki dużej.

b) PŁYWALNIA OSOWA przy ul. Siedleckiego 14;

sobota w godz. 7:00 – 8:00 (1,5 jednostki basenowej x 40 minut tj. 60 minut) – możliwość najmu dotyczy 2 torów niecki dużej. Cena za jedną jednostkę dla 4 torów (40 min) wynosi 24 zł brutto, zatem cena za jedną jednostkę możliwą do najmu wynosi ½ x 24 zł = 12 zł brutto.

c) PŁYWALNIA STOGI przy ul. Stryjewskiego 28;

piątki w godz. 17:20 – 18:40 – (dwie jednostki basenowe, tj. 2 x 40 minut), cena za jedną jednostkę (40 minut) wynosi 24 zł brutto – dotyczy 4 torów niecki dużej.

d) PŁYWALNIA ORUNIA przy ul. Smoleńskiej 6/8.

  1. wtorki w godz. 17:20 – 18:40 – (dwie jednostki basenowe), cena za jedną jednostkę (40 minut) wynosi 24 zł brutto – dotyczy 4 torów niecki dużej,
  2. czwartki w godz. 17:20 – 18:40 – (dwie jednostki basenowe), cena za jedną jednostkę (40 minut) wynosi 24 zł brutto – dotyczy 4 torów niecki dużej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z przedmiotu najmu są odpowiednio: członkowie klubu sportowego, członkowie organizacji pozarządowej, członkowie rad osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska lub funkcjonariusze służb mundurowych.

Podania przyjmujemy w siedzibie GOS – Sekretariat, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, do czasu wynajęcia wyznaczonych jednostek basenowych.

W przypadku złożenia podania na jednostki basenowe już zajęte, poinformujemy podmiot o wolnych jednostkach basenowych.

II. Podanie powinno zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia oraz zawierać:

a) dane podmiotu ubiegającego się o najem jednostek basenowych, (dokładna nazwa, adres, nr tel., adres mailowy), z określeniem statusu podmiotu, wskazanego w pkt I niniejszego zaproszenia (tj. klub sportowy, organizacja pozarządowa, rada osiedli/dzielnic, służba mundurowa)

b) wybrane dni tygodnia najmu jednostek basenowych, okres najmu nie dłuższy niż wskazany w pkt I zaproszenia, oraz ilość jednostek basenowych najmu, przy czym:

  1. w przypadku Pływalni Chełm oraz Osowa, minimalną wartością wskazaną w podaniu jest jedna jednostka basenowa (40 minut), a maksymalną półtora jednostki basenowej (60 minut),
  2. W przypadku Pływalni Stogi oraz Orunia, minimalną wartością wskazaną w podaniu jest jedna jednostka basenowa (40 minut), a maksymalną dwie jednostki basenowe (80 minut),

c) podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do składania podania i zawarcia umowy najmu,

d) dokumenty wykazujące umocowanie osoby uprawnionej do składania podania i zawarcia umowy w imieniu podmiotu ubiegającego się o najem jednostek basenowych.

Do podania należy załączyć:

a) dokument identyfikacyjny podmiot składający podanie,
b) KRS, REGON, NIP, CEIDG, STATUT (jeżeli posiada)
c) oświadczenie o prowadzeniu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, o ile dotyczy.

III. Umowy najmu będą zawierane wyłącznie z podmiotami spełniającymi kryteria wskazane w niniejszym zaproszeniu oraz zarządzeniu nr 743/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2018 r., według kolejności składania podań, dotyczących konkretnych jednostek basenowych oraz Pływalni. W przypadku złożenia podań w tym samym dniu przez podmioty ubiegające się o najem jednostek basenowych, decyduje godzina fizycznego wpływu podania do Sekretariatu GOS, oznaczonego przez pracownika GOS na otrzymanym podaniu.

IV. Projekt umowy najmu do zapoznania się w zakładce „dokument do pobrania”

V. Czynsz najmu jednostek basenowych w okresie obowiązywania umowy płatny będzie miesięcznie z góry, do dziesiątego każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, zgodnie ze stawkami Zarządzenia Nr 743/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

VI. W przypadku złożenia podania dotyczącego najmu półtorej jednostki basenowej (tj. 60 minut) czynsz najmu w tym zakresie zostanie obliczony w stosunku proporcjonalnym do stawki najmu jednej jednostki basenowej dotyczącej poszczególnej Pływalni, wskazanej w pkt I zaproszenia (tj. cena jednej jednostki basenowej w danym dniu, obiekcie i godzinie x 1,5).

VII. W przypadku zmiany zarządzenia wskazanego w pkt V powyżej w okresie trwania umowy najmu lub wydania nowego zarządzenia, w zakresie dotyczącym stawek najmu jednostek basenowych Pływalni administrowanych przez GOS, Najemca zobowiązany będzie uiszczać czynsz najmu zgodnie z nowymi stawkami czynszu, od dnia wejścia w życie zmiany zarządzenia lub od dnia wejścia w życie nowego zarządzenia. Wynajmujący poinformuje Najemcę o nowej wysokości czynszu najmu. W przypadku, gdy Najemca nie zaakceptuje nowej wysokości czynszu najmy, Wynajmujący lub Najemca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

VIII. Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących najmu jednostek basenowych, w tym o pozostałych wolnych jednostkach basenowych, udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.