II Konkurs ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku i ogłasza II Konkurs Ofert.

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do  udziału w Konkursie Ofert są:

  1. Gdańskie szkoły publiczne nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne (podstawowe i ponadpodstawowe) na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego
  2. Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie
  3. Kluby sportowe, organizacje pozarządowe, pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizujące zajęcia dla dorosłych.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 14 października 2020 r.
do godz. 1000.

Warunki najmu godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  507 660 894 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.