Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019 od dnia 03 września 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku i ogłasza II Konkurs Ofert.

Podmiotami upoważnionymi do korzystania w ramach godzin publicznych i dopuszczonymi do udziału w Konkursie Ofert są:

1. Gdańskie szkoły i placówki oświatowe (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
2. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, dzieci i młodzież szkolna z opiekunem w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie;
3. Kluby sportowe, organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska oraz pozostali w tym m.in. uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze, organizujące zajęcia dla dorosłych.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 do dnia 02 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumnety do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie