Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
            tel. 58 524-18-51       

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia 60 m2 powierzchni dachowej Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku przeznaczonej pod montaż anteny  telekomunikacyjnej, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2/mc przedmiotu dzierżawy bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi – 163,43 zł.

Wadium w wysokości: 29 417,40 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę dachu.”

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 8 marca 2022r. do godz. 1000

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach wyboru. Natomiast przekazanie terenu nastąpi po zdaniu tegoż terenu przez dotychczasowego dzierżawcę jednakże nie później niż z dniem 01.04.2022 r.

Warunki dzierżawy dachu wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój
Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się  możliwość zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania Warunków bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (1,53 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie