Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Przełom 22 w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do 2 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową zabudowaną położoną przy ul. Przełom 22 w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do 2 lat.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Oferty należy składać do sekretariatu znajdującego się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: biuro@sportgdansk.pl w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 03 marca 2021 roku.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą stawki czynszu określone w wykazie.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących dzierżawy oraz umowy udziela Dział Najmu i Dzierżawy GOS, pod tel. 58 524 18 51 lub tel. 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.