Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 25 lat

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową, na okres 25 lat.

Termin i miejsce przetargu: 20 stycznia 2017r. , godz. 1000, Gdańsk ul. Traugutta 29,pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdański Ośrodek Sportu do dnia 17 stycznia 2017r. do godz. 10.00.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 47.162,90 zł, należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

Regulamin II przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z wykazem nieruchomości i pozostałymi załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania