Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 25 lat

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 5696m2, stanowiącej odpowiednio część działki Nr 673/12, obręb 55, KW GD1G/00255344/8, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową, na okres 25 lat.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że w dniu 21 listopada 2016 roku do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2 stanowiącej odpowiednio część działki Nr 673/12, obręb 55, KW GD1G/00255344/8, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową, na okres 25 lat wpłynęła jedna oferta w terminie wyznaczonym – 3 dni przed przetargiem, jednak przetargu nie przeprowadzono z uwagi na nie spełnienie przez Oferenta warunków zawartych w Zasadach i trybie przeprowadzania przetargu- brak wpłaty wadium.

Drugi przetarg przeprowadzony będzie w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu tj. 21 listopada 2016 roku.