Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej znajdującej się na działce nr 21/2 obręb 021 położonej na obiekcie sportowym przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku o powierzchni 64 m2, celem realizacji budowy i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej, na okres 10 lat.

Przetarg jest ograniczony do podmiotów zarejestrowanych w Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

Wybór formy przetargu jako przetargu ograniczonego uzasadnia cel, w jakim wydzierżawiana jest nieruchomość, polegający na realizacji budowy i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej. Stacje bazowe telefonii komórkowej są wykorzystywane wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną. Ponadto wymóg rejestracji w Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oznacza, że warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2019 r.

Termin i miejsce drugiego przetargu:  27 czerwca 2024r., godz. 10:00, Gdańsk ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Minimalna stawka czynszu za m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych do licytacji wynosi: 174,41 zł netto za m2/mc (netto).

Wadium w wysokości 66.974,00 należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektor może odwołać Przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację
o odwołaniu Przetargu i jego przyczynach do publicznej wiadomości.

dokumenty do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie