Przeznaczenie części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego w okresie sezonów letnich 2021-2023

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego w okresie sezonów letnich 2021-2023.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

 3,97 zł/m2/mc netto – na działalność sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego

11,89 zł/m2/mc netto – na działalność handlową

Wadium w wysokości:

1191,- zł na pkt 58/1,

1070,- zł na pkt 16/3

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę plaży pkt Nr…..” .

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Dokumentacja do pobrania (.zip 2 MB)