Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach projektu „Aktywuj się”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – na poszczególne części zamówienia – w postępowaniu pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach programu „Aktywuj się” część nr 1 – bieganie w dzielnicach Gdańska złożył Wykonawca: Sport Evo Szymon Dolega 82-200 Malbork, ul. Kazimierza Michałowskiego 17B lok nr 4 cena oferty (brutto): 34.080,00 zł Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie pierwszej osoby Doświadczenie drugiej osoby
1 2 3 4 5 6
1 Sport Evo Szymon Dolega 82-200 Malbork, ul. Kazimierza Michałowskiego 17B lok nr 4 50,00 25,00 23,44 98,44

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 2 – Zumba Złożył Wykonawca: Z-Dance Anna Cegłowska 81-881 Sopot, ul. Kolberga 12c/25 cena oferty (brutto): 13.800,00 zł Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie Zumba Doświadczenie Zumba Gold
1 2 3 4 5 6
1 Z-Dance Anna Cegłowska 81-881 Sopot, ul. Kolberga 12c/25 50,00 25,00 25,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 3 – MTB złożył Wykonawca: Rehamot Bartosz Banach 80-809 Gdańsk, ul. Kopeckiego 7/10 cena oferty (brutto): 13.800,00 zł Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie osoby
1 2 3 4 6
1 Rehamot Bartosz Banach 80-809 Gdańsk, ul. Kopeckiego 7/10 50,00 50,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 5 – Joga złożył Wykonawca: Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral 80-275 Gdańsk, ul. Karłowicza 36/4 cena oferty (brutto): 6.642,00 zł Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie osoby
1 2 3 4 6
1 Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral 80-275 Gdańsk, ul. Karłowicza 36/4 50,00 50,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 7 – aktywny spacer z bobasem złożył Wykonawca: Fundacja My to mamy 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 51c/52 cena oferty (brutto): 15.600,00 złWybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Doświadczenie osoby
1 2 3 4 6
1 Fundacja My to mamy 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 51c/52 50,00 50,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie następujących części zamówienia, odpowiednio: część nr 4 – Nordic Walking Okoliczności faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Okoliczności prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)” Konkluzja Okoliczności faktyczne, w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, wypełnia ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: Art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). część nr 6 – gimnastyka dla senioraOkoliczności faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Okoliczności prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)” Konkluzja Okoliczności faktyczne, w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, wypełnia ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.