Gdański Ośrodek Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 8 – Aktywuj się w ratownictwie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
Najkorzystniejszą ofertą została oferta z ceną 70.864,00 złotych. Zamawiający podczas sesji publicznego otwarcia ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 58.148,96 zł. 

Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1843) stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie