Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 24.12.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Gdańskie Ratownictwo Wodne
Traugutta 14
80-221 Gdańsk
cena oferty (brutto): 47.040,00 zł
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12.22 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1843).

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie