*AKTUALIZACJA 12.02.2019 r.

SPROSTOWANIE INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 6 – RODZINNA GRA TERENOWA

Zamawiający, Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) informuje, że w informacji z dnia 08.02.2019 r. o unieważnieniu postępowania w zakresie części 6 – Rodzinna gra terenowa wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym przywołaniu kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części 6, tj. Rodzinna gra terenowa przedmiotowego postępowania.

Zamawiający wskazał w piśmie kwotę 8 490,00 zł brutto.

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z dnia 05.02.2019 r. kwota, jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia to 10 462,00 zł.

W pozostałym zakresie informacja pozostaje bez zmian.

Zamawiający przeprasza za zaistniałą sytuację.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CZĘŚCI: 1, 3, 4, 5, 7
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W CZĘŚCI: 2, 6

Zamawiający, Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że:

1. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych na Część nr 1 – ZUMBA,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie  Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Z-DANCE Anna Cegłowska, ul. Kolberga 12C/25, 81-881 Sopot
Cena oferty brutto: 11 440,00 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 złożona przez firmę Z-DANCE Anna Cegłowska, ul. Kolberga 12C/25, 81-881 Sopot
Cena oferty brutto: 11 440,00 zł
oferta łącznie otrzymała: 100,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia – 40,00 pkt

2. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych na Część nr 3 – Gimnastyka dla seniora, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski, ul. Pilotów 12D/30, 80-460 Gdańsk
Cena oferty brutto: 10 260,00 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 5 złożona przez firmę Get Active Łukasz Marszałkowski, ul. Pilotów 12D/30, 80-460 Gdańsk
Cena oferty brutto: 10 260,00 zł
oferta łącznie otrzymała: 100,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia – 40,00 pkt
3. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych na Część nr 4 – Aktywna rodzina, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski, ul. Pilotów 12D/30, 80-460 Gdańsk
Cena oferty brutto: 4 815,00 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 6 złożona przez firmę Get Active Łukasz Marszałkowski, ul. Pilotów 12D/30, 80-460 Gdańsk
Cena oferty brutto: 4 815,00 zł
oferta łącznie otrzymała: 100,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia – 40,00 pkt.,

4. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych na Część nr 5 – Aktywne spacery z wózkami zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Fundacja „My to Mamy”, ul. Wyzwolenia 51C/52, 80-537 Gdańsk
Cena oferty brutto: 5 220,00 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 3 złożona przez firmę Fundacja „My to Mamy”, ul. Wyzwolenia 51C/52, 80-537 Gdańsk
Cena oferty brutto: 5 220,00 zł
oferta łącznie otrzymała: 100,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia – 40,00 pkt
5. Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych na Część 7 – Aktywuj się w ratownictwie wodnym zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Gdańskie Ratownictwo Wodne, ul. Traugutta 14, 80-221 Gdańsk
Cena oferty brutto: 14 040,00 zł
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 4 złożona przez firmę Gdańskie Ratownictwo Wodne, ul. Traugutta 14, 80-221 Gdańsk
Cena oferty brutto: 14 040,00 zł
oferta łącznie otrzymała: 100,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt
kryterium: doświadczenie zespołu osób prowadzących zajęcia – 40,00 pkt

6. Unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 2 – MTB na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu w części 2 nie została złożona żadna oferta.

7. Unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 6 – Rodzinna gra terenowa na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowej części postępowania została złożona tylko jedna oferta: Oferta nr 2 złożona przez firmę
ALMANAK Wojciech Suchy, ul. Przemyska 12A/1, 80-180 Gdańsk.
Cena oferty brutto: 17 736,60 zł.
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 8 490,00 zł.

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie