Załadunek i transport kontenerowej zabudowy stadionu letniego oraz jej rozładunek i montaż na plaży w Gdańsku Brzeźnie.

Gdański Ośrodek Sportu zawiadamia, że:

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć Spółka Jawna
Św. Rocha 240, 42-221 Częstochowa
cena oferty (brutto): 94.956,00 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć Spółka Jawna
42-221 Częstochowa. ul. Św. Rocha 240

94.956,00

100,00

LETNI STADION Sp. z o.o.
83-307 Kiełpino, ul. Kartuska 5

104.550,00

90,82

3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w okolicznościach faktycznych przedmiotowego postępowania, może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podstawa prawna:
     Art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie