Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
1) W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę: Letni Stadion Sp. z o.o., 83-307 Kiełpino ul. Kartuska 54 (zwana dalej „Letni Stadion”)
2) Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Letni Stadion.

Okoliczności prawne:
Art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP) stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty (…) podlegały odrzuceniu.”

Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która została odrzucona – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie