Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

 część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

Falck Medycyna Sp. z o.o., Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa,  cena oferty (brutto): 26.000,00 zł, oferta uzyskała 100 pkt.,

2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę

Podstawa prawna:
 Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

  część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez

 1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

     Falck Medycyna Sp. z o.o., Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa,  cena oferty (brutto): 63.650,00 zł, oferta uzyskała 100 pkt.

2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

    Active Way Adam Mikołajewski, ul Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, cena oferty (brutto): 169.222,40 zł,  oferta uzyskała 100 pkt.

2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Wykonawca

kryterium oceny ofert: cena

[zł]

[pkt.]

Active Way Adam Mikołajewski,  ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk

169.222,40

100,00

Gdańskie Ratownictwo Wodne, ul. Traugutta 14, 80-221 Gdańsk

174.441,12

97,01

Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

247.040,00

68,50

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie