Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu w 2016 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku ul. Traugutta 29 80-221 Gdańsk (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu w 2016 roku. złożył, odpowiednio dla części zamówieni, Wykonawca dla części nr część nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa cena oferty (brutto): 79.668,00zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin Płatności
1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa 99,00 1,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich, najkorzystniejszą ofertę złożył WykonawcaFALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa cena oferty (brutto): 63.840,00zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiem czterdzieści złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin Płatności
1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa 99,00 1,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164).