Gdański Ośrodek Sportu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:
EKO Elektronik Dariusz Samek
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych
80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24
cena oferty (brutto): 329.938,89 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 89/100)
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

kryteria oceny ofert

Łącznie
pkt.

cena

termin gwarancji

1 EKO Elektronik Dariusz Samek
Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych
80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24

60,00

20,00

80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie