Wykonanie rozbiórki budynku biurowego typu Namysłów w Gdańsku przy ulicy Zielonogórskiej 4

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.:

„Wykonanie rozbiórki budynku biurowego typu Namysłów w Gdańsku przy ulicy Zielonogórskiej 4.”

złożył Wykonawca:

Stoicis Christos Firma Handlowa ITOS

Wyburzanie Obiektów Przemysłowych

Psary ul. Parkowa 3c,

51-180 Wrocław

cena oferty (brutto): 65.190,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferty (cena 100%), określonym w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium –  cena

[pkt.]

1 2 3
1 Stoicis Christos Firma Handlowa ITOS Wyburzanie Obiektów Przemysłowych

Psary ul. Parkowa 3c

51-180 Wrocław

100,00
2 FB–JELCZ Sp z o.o.

ul. Polna 45

80-209 Chwaszczyno

82,68
3 ZWAR-BUD Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 4

81-180 Gdańsk

58,88

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).