Wykonanie robót remontowych zewnętrznej części budynku Miejskiej Hali Sportowej w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 61

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.:

Wykonanie robót remontowych zewnętrznej części budynku Miejskiej Hali Sportowej w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 61 złożył Wykonawca: Firma Remontowo Budowlana KRUPA Stanisław Krupa ul. Klonowa 13 81-558 Gdynia cena oferty (brutto): 596.082,90 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 90/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Okres warancji
1 MATI Krzysztof Czarnecki ul. Łowicka 1 81-504 Gdynia 83,91 8,00 91,91
2 Firma Remontowo Budowlana KRUPA Stanisław Krupa ul. Klonowa 13 81-558 Gdynia 92,00 5,28 97,28

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164).