Ogłoszenie nr 599132-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.
Gdański Ośrodek Sportu: Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

*AKTUALIZACJA: 04.10.2019r.

Informacja z publicznego otwarcia ofert (833KB)

*AKTUALIZACJA:27.09.2019
Pismo nr 1- pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ (.pdf 668 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 203 kB)
*AKTUALIZACJA: 19.09.2019
Treść ogłoszenia o zamianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 211 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.docx 186 kB)
2. Załącznik A – Dokumentacja techniczna dotycząca części nr 1 -TAMKA (.zip 546 kB)
3.  Załącznik B – Dokumentacja techniczna dotycząca części nr 2 – SIENNA GROBLA (.zip 5,03 MB)
4.  Załącznik C – Dokumentacja techniczna dotycząca części nr 3 – SZAFARNIA (.zip 1,59 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 130 kB)

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000000, ul. ul. Traugutta  29 , 80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73,
e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sportgdansk.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Start


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (Sekretariat I piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy
Numer referencyjny: ZP1/282/22/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót podzielono na trzy części i obejmuje on: a) Część 1: Roboty remontowe – Przystań jachtowa Tamka na Martwej Wiśle Zakres zamówienia obejmuje: · wymianę pokładu wytyków cumowniczych (tzw. Y-bomów) na pokłady z drewna syntetycznego, · wykonanie dodatkowych gretingów z drewna syntetycznego do wytyków nie wyposażonych w pokład · wymianę lin stabilizujących pomost pływający na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej ·wymianę i uzupełnienie drewnianych elementów amortyzujących – ściernych na przegubach stabilizujących pomost pływający i trapach zejściowych · wymianę uszkodzonych, uzupełnienie wybrakowanych belek odbojowych z tworzywa sztucznego · montaż listwy odbojowej na wytykach cumowniczych b) Część 2: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska Sienna Grobla. Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę części zbutwiałych i nie nadających się do eksploatacji istniejących belek/ram odbojowych wraz z usunięciem szpilek kotwiących oraz montaż nowych belek /ram odbojowych na szpilkach stalowych. c) Część 3: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska przy ul. Szafarnia w Gdańsku. Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących pokładów wytyków cumowniczych oraz wymianę pokładu wytyków cumowniczych (tzw. Y-bomów) na pokłady z drewna syntetycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, który wraz z dokumentacją techniczną stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45242210-0
45223200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. a) Część 1: Roboty remontowe – Przystań jachtowa Tamka na Martwej Wiśle – do 45 dni, b) Część 2: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska Sienna Grobla – do 60 dni, c) Część 3: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska przy ul. Szafarnia w Gdańsku – do 45 dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji lub uprawnień przy wykonywaniu działalności określonej przedmiotem niniejszego przetargu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy: – w przypadku części 1 zamówienia: jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie pokładów drewnianych z drewna syntetycznego o powierzchni minimalnie 50,00 m2, – w przypadku części 2 zamówienia: jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie belek odbojowych nabrzeży o długości minimalnie 50,00 mb, – w przypadku części 3 zamówienia: jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na wymianie pokładów drewnianych z drewna syntetycznego o powierzchni minimalnie 50,00 m2
b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – bez względu na to, czy Wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą – Kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), oraz posiadającą minimum 2 (dwa) lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie i na wezwanie Zamawiającego. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.sportgdansk.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1) część nr 1 – Tamka – 900,00 PLN 2) część nr 2 – Sienna Grobla – 2.500,00 PLN 3) część nr 3 – Szafarnia – 2.500,00 PLN 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 46 1240 1268 1111 0010 3860 4109 „Wadium – znak sprawy: ZP1/282/22/2019”. Przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej opisanej kopercie. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub zostało ono wniesione w nieprawidłowy sposób, zostanie odrzucona. 7. Dokument wadium wniesionego w formie niepieniężnej musi zawierać następujące elementy: – Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Z treści poręczenia/gwarancji musi jednoznacznie wynikać, że Gwarant zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia każdej z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. – Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją. Gwarant zobowiązany jest na pierwsze żądanie beneficjenta – zawierające oświadczenie, że kwota wadium jest mu należna z powodu zaistnienia jakiejkolwiek z okoliczności, określonych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy PZP – przekazać kwotę poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta. – Nieodwołalność poręczenia/gwarancji. Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji) 8. Poręczenie/gwarancja o treści, która ograniczałaby odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 9. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 2) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, takich jak warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym; bez których nie można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 5. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, ze względu na okoliczności nieznane w momencie podpisania umowy. W sytuacji takiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania prac przez osoby na dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzględnieniem umówionego doświadczenia zawodowego. 6. Zamawiający dopuszcza, także możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Roboty remontowe – Przystań jachtowa Tamka na Martwej Wiśle

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: · wymianę pokładu wytyków cumowniczych (tzw. Y-bomów) na pokłady z drewna syntetycznego, · wykonanie dodatkowych gretingów z drewna syntetycznego do wytyków nie wyposażonych w pokład · wymianę lin stabilizujących pomost pływający na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej ·wymianę i uzupełnienie drewnianych elementów amortyzujących – ściernych na przegubach stabilizujących pomost pływający i trapach zejściowych · wymianę uszkodzonych, uzupełnienie wybrakowanych belek odbojowych z tworzywa sztucznego · montaż listwy odbojowej na wytykach cumowniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45242210-0, 45223200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego w części nr 1 jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 900,00 PLN

Część nr 2 Nazwa: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska Sienna Grobla

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę części zbutwiałych i nie nadających się do eksploatacji istniejących belek/ram odbojowych wraz z usunięciem szpilek kotwiących oraz montaż nowych belek /ram odbojowych na szpilkach stalowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45242210-0, 45223200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego w części nr 2 jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.500,00 PLN

Część nr: 3 Nazwa: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska przy ul. Szafarnia w Gdańsku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących pokładów wytyków cumowniczych oraz wymianę pokładu wytyków cumowniczych (tzw. Y-bomów) na pokłady z drewna syntetycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45242210-0, 45223200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego w części nr 3 jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.500,00 PLN

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie