Wykonanie robót polegających na odtworzeniu systemu monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym w Gdańsku przy ul. Traugutta 29

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.:

„Wykonanie robót polegających na odtworzeniu systemu monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym w Gdańsku przy ul. Traugutta 29.”

złożył Wykonawca: EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych 80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24 cena oferty (brutto): 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin Realizacji Okres Gwarancji
1 2 3 4 5 6
1 EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych 80-025 Gdańsk, ul. Piaskowa 24 60,00 10,00 30,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).