Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy w Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy w Gdańsku przy nabrzeżach Straganiarska-Wartka oraz Długie Pobrzeże.” złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. 80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66 cena oferty (brutto): 514.273,27 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 27/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego w sekcji III pkt. III.1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu n a podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin Realizacji Jakość wykonania
1 2 3 4 5 6
1 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. 80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66 60,00 14,00 5,00 79,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.).