Wykonanie remontu ogrodzenia wraz z demontażem i utylizacją istniejącego ogrodzenia na obiekcie w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29.

Gdański Ośrodek Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:

Wykonanie remontu ogrodzenia wraz z demontażem i utylizacją istniejącego ogrodzenia na obiekcie w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29.

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:

GIGAM-BIS Sp. z o.o.

80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 44

cena oferty (brutto): 182.119,95 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście złotych 95/100)

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
pkt.
cena okres gwarancji
1 CIGAM-BIS Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 44