Wykonanie: okresowych przeglądów technicznych, serwisów i konserwacji, central wentylacyjnych w Gdańskim Ośrodku Sportu, w latach 2022-2023.
część nr 1 – pływalnia kryta przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku

Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu do części nr 1 – pływalnia kryta przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która został odrzucona z powodu tego, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zwana dalej „PZP”), stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: wszystkie (…) złożone oferty podlegały odrzuceniu”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia –  wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 2 w związku z art. 266 ustawy PZP.

Pismo nr 10_unieważnienie postępowania (.pdf   380 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie