Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
d) cena oferty znajduje pokrycie w środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
AIR CONTROL Łukasz Łobodziński
ul. Inżynierska 24
80-298 Gdańsk
NIP: 9581312199
cena oferty (brutto): 35.916,00 zł
oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium: cena
2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie