Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

część nr 1 – centrale wentylacyjne
1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert dla części nr 1 – centrale wentylacyjne wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o.
Hutnicza 37A, 80-061 Gdynia
cena oferty (brutto): 124.291,50 złotych
oferta uzyskała 100,00 pkt., w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca Kryterium oceny: cena
[zł]

[pkt.]

1

2 3

4

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
KLIMAT Sp. z o.o., ul. Hutnicza 37A, 80-061 Gdynia

124.291,50

100,00

2 NAVY-SAN Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia

133.635,44

93,01

część nr 2 – klimatyzatory
1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert dla części nr 2 – klimatyzatory wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
NAVY-SAN Sp. z o.o.
Hutnicza 34, 81-061 Gdynia
cena oferty (brutto): 22.077,58 złotych
oferta uzyskała 100,00 pkt., w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca Kryterium oceny: cena
[zł]

[pkt.]

1

2 3

4

1 NAVY-SAN Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia

22.077,58

100,00

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
KLIMAT Sp. z o.o., ul. Hutnicza 37A, 80-061 Gdynia

24.132,60

91,48

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie