Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Niniejszym informuje, że w dniu 31.07.2019 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta złożona przez Wykonawcę:
HYDRONAUTIC Wojciech Tylak, 81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38b/1, została odrzucona z tego powodu, że Wykonawca ten nie wniósł wadium wymaganego w niniejszym postępowaniu.
W tych okolicznościach pozostała tylko oferta złożona przez Wykonawcę:
PC DIVERS Wojciech Stachowiak, 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, z ceną: 215.000,00 zł.
Zamawiający podczas sesji publicznego otwarcia ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 180.000,00 zł.

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.) stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała by kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie