Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Niniejszym informuje, że w dniu 22.07.2019 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty z cenami: 215.865,00 zł i 351.780,00 zł, gdy tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 180.000,00 złotych (co zaprotokołowano w pozycji nr 11 pkt. 2 protokołu przedmiotowego postępowania)

Okoliczności prawne
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.), który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie