Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29

Ogłoszenie nr 559198-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Gdański Ośrodek Sportu: Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

* AKTUALIZACJA: 05.06.5018
Sprostowanie: w informacji z otwarcia ofert w odniesieniu do części nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja, zamieszczono informację:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL  Smolorz Józef
Badów Górny ul. Piekarska 15, 96-320 Mszczonów, cena oferty (brutto): 55.238,00.198,00 zł
powinno być:  cena oferty (brutto): 53.238,00 zł

* AKTUALIZACJA: 01.06.2018

Informacja z publiczego otwarcia ofert w dniu 01.06.2018 roku o godz. 11:30

* AKTUALIZACJA: 25.05.2018

1. Pismo dotyczące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Aktualna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3. Aktualna wersja załącznika nr 1 część nr 1 – wycinka drzew

4. Aktualna wersja załącznika nr 1 część nr 2 – nasadzenia zastępcze

5. Aktualna wersja załącznika nr 1 część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne

6. Aktualna wersja załącznika nr 5 część nr 1 – wycinka drzew

Aktualna wersja załącznika nr 4 część nr 2 – nasadzenia zastępcze

8. Aktualna wersja załącznika nr 5 część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne

Aktualna wersja Wzoru Umowy

* AKTUALIZACJA: 24.05.2018

Pismo dotyczące zmiany terminu realizacji części nr 1 oraz terminu składania ofer

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych

* DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór Umowy wraz z załącznikami

4. Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych

załączniki dla poszczególnych cześci zamówienia:

część nr 1 – wycinka drzew

część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja

część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000, ul. ul. Traugutta  29 , 80-221   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): www.sportgdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sportgdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres
Adres:
80.221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (Sekretariat I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29.
Numer referencyjny: ZP1/282/6/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi wycinki drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych części stanowi zał. nr 1 do Wzoru Umowy.
II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77211600-8
77211500-7
77211100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje realizację zamówień, polegających na świadczeniu usług określonych w przedmiotowym postępowaniu, do 50% wartości zamówienia podstawowego, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-25
2018-10-30
2018-07-01 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: część nr 1 – wycinka drzew – termin realizacji do 25.06.2018 roku część nr 2 – nasadzenia i ich pielęgnacja – termin realizacji nasadzeń do 30.10.2018 roku, pielęgnacja przez 3 lata od daty odbioru wykonania nasadzeń część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne – termin realizacji od 01.07.2018 roku do 30.10.2018 roku. W przypadku, gdy jeden Wykonawca będzie realizował część nr 1 i nr 3 jest możliwość wcześniejszej realizacji części nr 3 ( równolegle z częścią nr 1) Uwaga: W dniu 23.05.2018 roku o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna na obiekcie w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29 w celu sprawdzenia warunków realizacji zamówienia, w szczególności sprawdzenia stanu drzewostanu pod kątem wykonania zakresu określonego w części nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne. Miejsce zbiórki: Sala Konferencyjna (I piętro)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Odnośnie warunku dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt. 2 PZP), odpowiednio dla części zamówienia: część nr 1 – wycinka drzew 1) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 30 tys. zł, oraz 2) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 tys. zł. część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja 1) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 10 tys. zł, oraz 2) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 tys. zł. część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne 1) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 80 tys. zł, oraz 2) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 tys. zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 PZP) w zakresie doświadczenia Wykonawcy Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia: część nr 1 – wycinka drzew Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 wycinki drzew na terenach zurbanizowanych, każda wycinka obejmująca min. 20 drzew. część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 nasadzeń drzew na terenach zurbanizowanych, każda obejmująca min. 15 drzew. część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 cięcia pielęgnacyjne, sanitarne lub techniczne w koronach drzew na terenach zurbanizowanych, każde cięcie obejmujące min. 50 drzew. w zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części zamówienia: część nr 1 – wycinka drzew Dysponuje: 1) min. 1 szt. – podnośnik balkonowy (podnośnikiem koszowym) o wysięgu roboczym powyżej 22 m, 2) min. 1 szt. – rębak mechaniczny o średnicy cięcia min. 23 cm, 3) min. 1 szt. – frez do karpin, o głębokości frezowania co najmniej 30 cm. część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja Zamawiający w tym zakresie warunku nie określa. część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne Dysponuje: 1) min. 1 szt. – podnośnik balkonowy (podnośnikiem koszowym) o wysięgu roboczym powyżej 22 m, 2) min. 1 szt. – rębak mechaniczny o średnicy cięcia min. 23 cm, 3) min. 1 szt. – frez do karpin, o głębokości frezowania co najmniej 30 cm. w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli udokumentuje odpowiednio dla danej części część nr 1 – wycinka drzew Dysponuje: 1) min. 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót z min. średnim wykształceniem w zakresie architektury krajobrazu lub urządzania i pielęgnacji terenów zieleni lub leśnym, posiadająca doświadczenie w kierowaniu min. 3 wycinkami drzew na terenie zurbanizowanym, każda wycinka obejmująca min. 20 drzew, 2) min. 3 osoby pełniące obowiązki operatora pilarek spalinowych, posiadające min. przeszkolenie w pracy na wysokościach (na podnośniku balkonowym lub podnośniku koszowym lub przy wykorzystaniu technik alpinistycznych) część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja Dysponuje: min. 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót z min. średnim wykształceniem w zakresie architektury krajobrazu lub urządzania i pielęgnacji terenów zieleni lub leśnym, posiadająca doświadczenie w kierowaniu min. 3 nasadzeniami drzew na terenie zurbanizowanym, każde nasadzenie obejmujące min. 15 drzew. część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne Dysponuje: 1) min. 1 osobą pełniącą obowiązki kierownika robót z min. średnim wykształceniem w zakresie architektury krajobrazu lub urządzania i pielęgnacji terenów zieleni lub leśnym, posiadająca doświadczenie w kierowaniu min. 3 cięciami pielęgnacyjnymi, sanitarnymi lub technicznymi w koronach drzew na terenach zurbanizowanych, każde cięcie obejmujące min. 50 drzew. 2) min. 3 osoby pełniące obowiązki operatora pilarek spalinowych, posiadające min. przeszkolenie w pracy na wysokościach (na podnośniku balkonowym lub podnośniku koszowym lub przy wykorzystaniu technik alpinistycznych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 1 do SIWZ, który w pkt. 4 zawiera oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 1 do SIWZ, który w pkt. 4 zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 3 do SIWZ). 3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4 do SIWZ). 6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: część nr 1 – wycinka drzew– 1.000,00 PLN część nr 2 – nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium część nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne – 2.500,00 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Ocena spełniania warunków odbywa się: 1) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia, 2) na podstawie oświadczenia Wykonawcy – aktualnego na dzień składania ofert – o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) na podstawie oświadczeń lub dokumentów – aktualnych na dzień ich złożenia – potwierdzających okoliczności wskazane we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy – zgodnie z art. 23 PZP – wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, odpowiednio: 1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować sytuacje ekonomiczne lub finansowe poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować potencjały techniczne poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) c) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), d) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (można sumować potencjał techniczny poszczególnych Wykonawców ubiegających się o zamówienie), e) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 3. W przypadku, gdy Wykonawca – zgodnie z art. 22a PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b PZP – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stosuje się zasady określone w pkt. 3.2 ppkt. 2. Wykonawca w ofercie składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) określenia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu składającego zobowiązanie – zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.) Uwaga: 1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia na zdolnościach innego podmiotu jeśli podmiot ten zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania, w takim samym zakresie w jaki Zamawiający wymagał od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 2. Na Wykonawcy – zgodnie z art. 6 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP – spoczywa dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wykazywania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia można posłużyć się doświadczeniem nabytym w ramach Konsorcjum, wyłącznie w zakresie, który był faktycznie realizowany przez danego członka Konsorcjum. 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zmówienia zobowiązany jest do wykazania, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, spełnienia warunków dotyczących: 1) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji lub doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego, 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Oznacza to, że Wykonawca nie może się posłużyć tymi samymi zasobami do wykazania spełniania warunku dla więcej niż jednej części zamówienia, jednakże w przypadku, odpowiednio: a) dysponowania osobami, które będą pełnić obowiązki kierownika robót – Wykonawca może posłużyć się jedną i tą sama osobą, jeżeli ta osoba posiada wykształcenie i doświadczenie wymagane dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę, b) dysponowania osobami, które będą pełnić obowiązki operatora pilarek spalinowych – Wykonawca może posłużyć się tymi samymi osobami dla części nr 1 i części nr 3, c) dysponowania potencjałem technicznym – Wykonawca może posłużyć się tym samym potencjałem technicznym dla części nr 1 i części nr 3, d) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – Wykonawca może posłużyć się tą samą polisą ubezpieczeniową dla wszystkich z części zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: wycinka drzew

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę 100 szt. drzew oraz utylizację pozyskanego materiału na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211140-0, 77211100-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby kierującej wykonaniem robót 20,00
wykształcenie osoby kierującej wykonaniem robót 10,00
doświadczenie zespołu osób wykonujących roboty 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje realizację zamówień, polegających na świadczeniu usług określonych w przedmiotowym postępowaniu, do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 17.000,00 zł, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP

Część nr: 2 Nazwa: nasadzenia zastępcze i ich pielęgnacja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych 38 szt. drzew oraz ich pielęgnacja przez okres 3 lat
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77211500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby kierującej wykonaniem robót 30,00
wykształcenie osoby kierującej wykonaniem robót 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje realizację zamówień, polegających na świadczeniu usług określonych w przedmiotowym postępowaniu, do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 5.700,00 zł, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Część nr: 3 Nazwa: zabiegi pielęgnacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych oraz technicznych drzew w ilości 320 szt. (tj. około 75 % drzewostanu), a także wycinkę samosiewów drzew i krzewów, podrostów oraz utylizację pozyskanego materiału, na terenie obiektu Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby kierującej wykonaniem robót 20,00
wykształcenie osoby kierującej wykonaniem robót 10,00
doświadczenie zespołu osób wykonujących roboty 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje realizację zamówień, polegających na świadczeniu usług określonych w przedmiotowym postępowaniu, do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 48.175,00 zł, które polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Udzielenie zamówień odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP. Zamawiający organizuje wizję lokalną w dniu: 23.05.2018 o godz. 11:00 na obiekcie przy ulicy Traugutta 29 w Gdańsku w celu sprawdzenia warunków realizacji zamówienia, w szczególności sprawdzenia stanu drzewostanu pod kątem wykonania zakresu określonego w części nr 3 – zabiegi pielęgnacyjne. Miejsce zbiórki: Sala Konferencyjna (I piętro)